Algemene Voorwaarden voor www.lydiamaertens.com

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.lydiamaertens.be , zoals deze beschikbaar is gesteld door Bright Light . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bright Light is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bright Light.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Bright Light te mogen claimen of te veronderstellen.

Bright Light streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie en diensten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Bright Light aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Mannen

De praktijk Bright Light is niet toegankelijk voor mannen! Als u een afspraak maakt als man wordt uw afspraak meteen geannuleerd. 

Gezondheid

Raadpleeg steeds een dokter bij gezondheidsproblemen. Massages vervangen geen (para)medische behandeling. Bright Light werkt samen met Groepspraktijk ZorgSaam en er wordt doorverwezen indien nodig. 

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.lydiamaertens.be op deze pagina.